سفارش تبلیغ
صبا

love city

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دنیا...

    نظر

خداوندا مرا دریاب که دیگر رو به پایانم

تمام تن شدم زخمی ز تیغ هم قطارانم

خداوندا نجاتم ده ازین تکرار تکراری

ازین بیداد دشمن را بجای دوست پنداری

ز راه مرگ هم برگشتم که مردن هم نبود اسان  

همان هایی که میگفتند همیشه یار من هستند به هنگام نیاز افسوس به رویم دیده بر بستند


!!!...

    نظر

به بازار رفتم برای خرید عشق ... ولی در ابتدای در ورودی نوشته بود ! در غرفه هوس بازان عشق را به حراج گذاشته اند ... به قیمت نابودی پاک بازان